СистемнаСигурност и Интеграция ЕООД, наричано за краткост по-долу „ССИ“/”SSI”, едружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията сЕИК 204280623, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Воден 5 .

SSI еадминистратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни,регистриран от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с издаденоУдостоверение № 424586 и вписан към публичния регистър на администратори налични данни.

Настоящата Политиказа поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 наЕвропейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата нафизическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободнотодвижение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО(„Регламент (ЕС)2016/679”).

SSI уважаваправото на запазване на поверителността на личната информация и данни нафизическите лица във връзка с обработването на личните данни и гарантиразащитата на личните им данни и информираността им за целите на обработване наличните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдатразкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне наданни, както и последиците от отказ за предоставянето им, информация за правотона достъп и правото на коригиране на събраните данни, съгласно изискванията начл. 19 и чл. 20 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Всичкиизменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани следпубликуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно на  bestshave.eu

Политикатаза поверителност е приложима за лични данни, за физическо лице или представителна юридическо лице, което ползва или желае да ползва електронни съобщителни и друг вид услуги ,предоставяни от SSI .

Лични данниса всяка информация, свързана с идентифициране на физическо лице  прякоили непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер,данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци,специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработванена лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с личниданни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране,записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна,извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяванеили друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране,ограничаване, изтриване или унищожаване.

Спредоставяне на Вашите лични данни, Вие се съгласявате с тяхното обрабоване исъхранение съгласно тази политика. 


Отговорност за личните Ви данни

SSI едружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК204280623, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условиятана тази Политика.

SSI еадминистратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона зазащита на личните данни.

SSI събира следните категорииличните данни:


Лични данни за изготвяне и следващоизпълнение на договор или поръчка

- три имена,ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;

- три имена,ЕГН, адрес и други данни на пълномощник, посочени в документа, с който сте гоупълномощили да Ви представлява пред SSI;

- тип и номерна документ за самоличнсост, дата на издаване, валидност и издател;

- телефони/или адрес на електронната поща за връзка, или лице за контакт;

- данни,събирани при плащане, направено към SSI - номер на кредитна или дебитна карта,банкова сметка и  други електронни канали;

- данни отпрофила ви за достъп до клиентски профил за самообслужване и сайт на SSI –потребителско име,история на заявките и плащанията;

- данни заползваните от Вас услуги от портфолиото на SSI;

- данни,предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционалникампании, организирани от SSI на сайта си или чрез социалните мрежи;

 

Лични данни,за целите на предоставяне на услугите:

- клиентскиномер и номер на услуга;

- месечнифактури и детайлизирани справки и размер на задължения;

- трафичниданни, необходими за предоставяне на услуги, за таксуване, за формиране насметките на абонатите;

- обем напренесените данни;

-местоположение на потребител на услуга;

- данни,необходими за изготвяне на месечните сметки;

- стойностна ползваните услуги;

- вид наизползваната услуга;

- общ броймерни единици,начислени за съответния период на изготвяне на периодичнитесметки;

- начин наплащане;

- извършении дължими плащания;

- информацияза промени в ползването на услугите;

-ограничения и възстановяване на услугите;

- данни,които се обработват за определяне на географското местоположение на крайнотоустройство, включително и при роуминг;

- данни заизползваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството,използваната операционна система;

- IP адрес;

- гласовзапис на телефонните разговори с оператор на 052 600 500,0896 600 500 , 052 70 39 71, 052 612 650във връзка с искания за изменения или допълнения по договора за услуги,заявяване на повреди,

- получаванена информация и съдействие във връзка с ползваната услуга и предоставенотоустройство за достъп;

- гласовзапис на телефонните разговори, за което Ви уведомяваме, инициирани от операторот  Център за обслужване на клиенти относно услуги на съществуващи клиентии предлагане на услуги или сключване на договор от разстояние за нови клиенти;

- IP адресза ползване на мобилен интернет от SSI;

- информацияза вида и съдържанието на договора с SSI, всяка друга информация, свързана собслужването му, включително записи на обаждания, които са направени от и къмконтактния център, електронна поща, писма,  жалби и оплаквания и другаобратна връзка, предявена рекламация по отношение на закупено от SSI крайноелектронно съобщително устройство;

- данни за кредитен рейтинг, необходим за определени предлагани продукти;

- данни заизбраните от Вас услуги.

 

Основанията,на които ние обработваме Вашите лични данни:

За даизпълним договорните си задължения към Вас, SSI обработва Вашитеидентификационни данни, трафичните данни и други лични данни, с цел да осигуримползването на продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате изакупувате, при сключване или изпълнение на поръчки и договора за електроннисъобщителни и друг вид услуги както следва:

 

 Идентифициранена клиент при:

- сключване,промяна или прекратяване на договор за услуги и стоки;

- изпълнениена постъпили искания за предоставяне на информация относно потребление;

- разясненияза предлаганите планове;

- разясненияна фактури и плащане на сметки,

- приеманена оплаквания или жалби.

-поръчки настоки и услуги

 

Идентифициранетона клиент се извършва:

Във всичкитърговски и комуникационни канали - търговски обект на SSI, номер за обслужванена клиенти 052 600 500, 0896 600 500, 052 70 39 71 , онлайн платформа(портал за самообслужване), продажба от разстояние (електронен магазин),телефонни оператори на контактни центрове и форма за контакт през сайта;

При заявказа промяна на лични данни и предоставяне на информация за ползваните услуги;

Приизвършване на кредитна оценка чрез първоначален и последващ анализ, оценка накредитния риск, анализ и прогнозиране на клиентска платежна история иповедение, проверка валидността на данни, при сключване на договори за електроннисъобщителни услуги, договори за лизинг или при закупуване на устройство;

Приизготвяне и анализиране на клиентска история и изготвяне на потребителскипрофил (обем и вид потребление, платежна история при предлагане на подходяща заВас оферта, при желание за изменение на ползвания тарифен план, активиране нароуминг, промяна на максималната граница на потребление);

При проверкана обем на клиентско потребление по Ваше искане с цел предпазване на клиентитеи SSI от нетипичен трафик, текуща сметка; оставащо включено потребление,стойност по фактура.

Приразяснение на фактури за месечни такси и изготвяне на справки за ползвани ипрекратени услуги;

Присключване на договори от разстояние, извън търговския обект на партньор на SSI,изпращане на куриерска пратка, включваща нужен набор от документи ,  

Приобслужване на клиентски оплаквания, жалби и запитвания;

При корекциина дължими суми при наличие на основание за това;

Притехническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравенапарола за достъп до платформите за електронно обслужване на електронни фактури,детайлизирани справки;

Приограничаване и възстановяване на услугата при повредена или изгубена/откраднатакарта;

Притехническа поддръжка чрез дистанционен достъп до оборудването за ползване науслугата;

Приограничаване и възстановяване на услуги, спрени поради неплащане;

При плащанена сметки;

Осигуряванезащита и сигурност на мрежата на SSI;

 

За да спазимизсикванията, които са предвидени в нормативни актове SSI обработва данните Вив съответствие с установените законови задължения за следните цели:

 

Изготвяне надоговори, сключени от разстояние и договори извън търговския обект на партньорна SSI, изпращане на куриерска пратка;

Продажба навземания от клиенти, при което се предоставяна на цесионера информация задълга, както и договори,  месечни фактури, протоколи и други счетоводнидокументи, ако има такива;

Справки запродадени задължения по договори за цесия за целите на потвърждаване напрехвърлянето на вземанията;

Предоставянена информация за клиента и ползвани от него услуги проверка от компетентенорган;

Приетисъгласия;

Издаване нафактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението на ползванитеуслуги;

Законосъобразенданъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

Предоставянена информация на Комисията за регулиране на съобщенията, на Комисията за защитана личните данни и на Комисията за защита на потребителите, при изпълнение назадълженията, произтичащи от съответните закони;

Предоставянена информация на съда и трети лица при производства;

Управление исъхранение на данни за трафика съгласно изискванията на действащотозаконодателство;

Удостоверяванена възраст за подписване на договор за ползване на услуга срещу заплащане намесечна такса и при пазаруване онлайн.

 

SSIобработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие наклиента за тяхното обработване за следните цели:

 

Предоставянена външни кредитни агенции за целите на определяне на кредитен рейтинг, оценяващкредитоспособността на основание кредитната история за предоставяне навъзможност за отложено плащане, с ползване на банков инструмент;

Приучастието Ви в томболи и игри, организирани на сайта на SSI, в търговски обектина SSI и/или в социалните мрежи, които се провеждат при спазване изискваниятана Закона за защита на личните данни. Всички участници дават своето съгласие засъбиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането натомболите и игрите;

Заполучаване и/или предоставяне на информация или оферти за продукти и услуги натрети лица, като тази информация се обработва законосъобразно и добросъвестно,данните няма да бъдат предоставени на трети лица без изричното Ви съгласие.

Обработванетона лични данни в посочените случаи се извършва въз основа на писмено съгласиеза обработка на личните Ви данни, което Вие сте предоставили на SSI.

Съгласието еотделно основание за обработване на личните Ви данни, което Вие имате право даоттеглите по всяко време в случай, че оттеглянето не засяга законосъобразносттана обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне. Втази връзка преди да дадете съгласието си ще бъдете информирани за това.

Приразглеждане на съгласието или неговото оттегляне се отчита дали изпълнението надоговорните задължения по даден договор или предоставянето на услугата по негое поставено в зависимост от него. Оттеглянето на съгласието няма отражениевърху изпълнението на договорните задължения на SSI.

 

SSIобработва данните Ви и за целите на наш легитимен интерес както следва:

 

Профилиранена клиентите за целите на директния маркетинг  посредством автоматизиранообработване на лични данни, изразяващо се в използването на алгоритми и методиза оценяване и анализ на някои аспекти от потреблението на клиентите,продължителността на сесии, ползвани услуги и предпочитания с цел:

- програмиза лоялност като: предложение за включване в специални групи с цел възползване от специални отстъпки;

-поведенческа реклама - измерване и оценка на ефективността на рекламата ни соглед оптимизиране на рекламното съдържание към нуждите на клиентите ни;

-осъвременяване на информацията, публикувана на интернет страницата ни понай-подходящия начин с оглед максимално улеснен и полезен достъп до товасъдържание за клиентите на SSI;

Обработванена данните за ползваните услуги, позволяващо достоверен анализ и оценка наразнообразието от наши продукти и услуги и потребителското търсене.

Подробенанализ на поведението на клиентите, базиран на различни критерии, като, но несамо пол, възраст, местоживеене, би могло да послужи за разработване на новипродукти, които да отговорятна нуждите на настоящи и бъдещи клиенти, би могъл да подобри обслужването им.

Подготовка исъхранение на информация с цел усъвършенстване на продуктовата си гама отуслуги и за подобряване на обслужването на клиентите;

 

Трети странис достъп за обработване на личните Ви данни:

 

Третистрани, които въз основа на договор с SSI обработват личните Ви данни от иметона SSI:

Транспортнии куриерски фирми при изпълнение на договорните ни задължения по доставяне надоговори на хартиен носител;

Партньори наSSI, които сключват договори с крайни клиенти от името и за сметка на SSI;

Партньори,предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства;

Агенции засъбиране на събиращи забавени клиентски задължения от името на SSI.

Фирми,предоставящи услуги като контактен център за осъществяване на директенмаркетинг или за осигуряване на техническо съдействие;

Банките,обслужващи плащанията, извършени от Вас;

Фирми,предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване наархиви на хартиен и/или електронен носител;

Консултанти,предлагащи консултантски услуги в различни сфери.

 

Другиадминистратори на лични данни, на които SSI предоставя личните Ви данни,обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

Цесионери –на които се отстъпва вземането, като страна по договори за цесия, и на които SSI,в качеството си на цедент, прехвърля (продава)за Ваши непогасени задължения;

Компетентниоргани, български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи– Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията,органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Кредитниагенции, които съвместно с SSI определят целите и средствата на обработване наличните Ви данни по време на извършване на кредитна оценка на база индивидуаленподход, при определяне на кредитния рейтинг и при преценка относно отложеноплащане (покупка на лизинг), с което целим неговото максимално удовлетворение;

  

Обработка наанонимизирани данни

За анализи иза статистически цели SSI обработва Вашите трафични данни, при което полученитеданни са обобщаващи и в този смисъл- анонимни , при което идентификация наконкретно лице е невъзможно.

 

Продължителносттана съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за коитоса събрани, като се съхраняват за възможно най-кратко време:

 

Личнитеданни, обработвани при сключване на договор за предоставяне на услуги  сесъхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждате на всичкифинансови отношения между страните;

Личнитеданни, обработвани при издаване на счетоводни/финансови документи заосъществяване на данъчно –осигурителния контрол, фактури, дебитни, кредитниизвестия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги идр. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяванена публичното вземане, с което са свързани, съгласно раздел III, чл. 12, ал. 1от Закона за счетоводството, освен ако приложимото законодателство не предвиждапо–дълъг срок.

Трафичниданни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения, всъответствие с процедурите за съхранение данните на трафика за целите нанационалната сигурност, които са необходими за предотвратяване, разкриване иразследване на тежки престъпления се съхраняват от SSI за срок от 6 месеца.

SSI може дасъхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срокдо изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуалнипретенции на клиенти във връзка с прекратяване на договор за предоставяне науслуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор въввръзка с влязло в сила съдебно решение.

Запис наглас – телефонните разговори – 2 години от провеждане на разговора;

 

SSI и каквидействия следва да предприемете, за да ги упражните:

 

Като нашклиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 

Право надостъп до Вашите данни

Да получитедостъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тазиПолитика за поверителност по отношение на въпросните данни;

Може дапоискате от SSI   информация за целите на обработването на Ваши лични данни.

 

Право накоригиране

Да изискатеда се коригират неточните Ви лични данни, когато са неточни или следва непълнителични данни да бъдат попълнени;

 

Право наизтриване („да бъдеш забравен“)

да оттеглитесвоето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и даизискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:

а) личнитеданни повече не са нужни за целите, за които са били събрани и се обработват;

б)обработването на данните е признато за незаконно;

 

Право наограничаване на обработването

Да изискатеда се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

точността наличните данни се оспорва от Вас за срока, необходим на SSI да провери точносттана данните;

обработванетое неправомерно, но Вие желаете само да ограничите обработката на данните Ви,вместо да бъдат изтрити;

SSI не сенуждае повече от тях за целите на обработката, но Вие желаете личните Ви даннида се съхраняват, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняванетоили защитата на Ваши правни претенции;

в очакванена проверка, при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Виданни относно законовите основания на SSI за това;

 

Право напреносимост на данните

Да поискатепренос на личните ви данни, които ви засягат и които Вие сте ни предоставили,включващо получаването им от SSI в структуриран, широко използван и пригоден замашинно четене формат и които имате право да прехвърлите на друг администраторна лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налицеследните условия:

а)обработването е основано на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение;

б)обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

Право навъзражение

Да възразитепред SSI по всяко време и на основание на Ваши лични причини с оглед конкретнатаситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, за които съществуватубедителни законови основания, за изпълнение на задача от обществен интерес илипри упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или заустановяването и защита на наш легитимен интерес.

Приотправено възражение срещу обработка на личните Ви данни SSI ще Ви отговори всрок, не по-дълъг от един месец дали намира същото за основателно и съответнодали ще прекрати

обработванетона съответните лични данни за тези цели.

Когатоотправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите надиректния маркетинг, включително и профилирането с тази цел, SSI ще прекрати обработванетоим за посочената цел.

 

Право даоттеглите своето съгласие

По всяковреме да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когатообработката им се основава на Вашето съгласие. Може да заявите Вашето желаниечрез партньорската мрежа и каналите за комуникация с SSI.

 

Право даизпратите жалба до Комисията за защита на личните данни

По всяковреме да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считатече правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

Може даподадете изрично писмено заявление в SSI или да ни уведомите за желанието си нателефон 052 600 500, 0896 600 500, 052 70 39 71, 052 612 650.

  

Бисквитки

С целповишаване на ефективността, подобряване на удобството при работа и превръщанена сайта в максимално интересен за всеки посетител, електронната платформа (сайта на SSI) използва широко използваната технология, наречена „бисквитки“(cookies).

 

Каквопредставляват бисквитките?

Бисквиткитеса малки частици данни за временно съхранение на информация относно действия напотребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даденуебсайт, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват наВашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър.

Бисквиткитене могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси вкомпютъра Ви, но могат да спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъйкато спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитаниявсеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

Всяка„бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация, коятовключва наименованието на домейна, от която идва.

Бисквиткитепозволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и даустановява възможности за оптимизиране на начините, по които предоставяинформация и общува с потребителите.

Използвамеследните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

 

Системнибисквитки

Системнитебисквитки са строго необходими, предназначени за сигурност на връзката, безкоито функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

Целта насистемните бисквитки, предназначени за сигурност на връзката, е:

  • Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия, да участват в навигиране в уебсайта и запазване на попълнената информация при регистрацията и при преминаване между различните стъпки;
  • Да контролират сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси;
  • Да гарантират, че информацията, която потребителя въвежда, се вижда единствено от него

 

Системнитебисквитки се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъраили се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работасъс сайта.

Системнитебисквитки, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняватвъведените лични данни.

 

Постояннибисквитки за функционалност

Бисквиткитеза функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство исъобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя относно език и други.

Този типбисквитки могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат дабъдат използвани при повече от една сесия на браузъра.

 

Бисквитки натрети страни, за ефективност, анализи и реклама

Бисквиткитеза анализ целят събирането на статистическа информация, възоснова на коятомогат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта соглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни

цели.

Чрез тяханонимно се измерва брой потребители на страница, най-посещаванистраници,  време, прекарано на страницата, начина, по който потребителитенавигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват или грешки, коитовъзникват.

 

Деактивиранена бисквитки

Катопотребител можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не, данастроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това, да изтриватезапазените на Вашето устройство бисквитки и да деактивирате употребата набисквитки занапред.

Моля имайтепредвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работиуебсайтът, като може да попречи на част от нашия сайт да функционира правилно.

 

Всичкипромени по Политиката за поверителност и защита на личните данни ще публикуваме в нашия интернет сайт.

Посещениятана нашия сайт представляват Вашето съгласие с Политиката за поверителност изащита на лични данни на SSI и направените актуализации.

Тазиполитика е осъвременена за последен път на 25.05.2018 г.

Праватаси  можете да упражните като подадете писмено заявление (лично или чрезизрично упълномощено лице при предоставяне на нотариално заверено пълномощно)до SSI.  Заявлението може да бъде подадено и по електронен път по реда наЗакона за електронния документ и електронния подпис.

Заявлениетотрябва да съдържа минимум следната информация:

  • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
  • описание на искането;
  • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
  • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

 SSI едлъжен да се произнесе в 14-дневен срок от постъпване на искането, съответно в30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране исканите данни, с огледвъзможни затруднения.

Адресът нина управление е: гр. Варна 9000, ул.Воден 5.

По всичкивъпроси, свързани с обработването на личните Ви данни може да се обръщате и къмдлъжностното лице по защита на данните във SSI на следните координати завръзка: имейл: belova@ssi.bg; тел. 052 600 500, 0896 600 500 .